Zagrozenie wybuch gazu

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to wyraz normatywny, który korzysta się zarówno do urządzeń jak i sposobów ochrony. Omawiane urządzenia poświęcone są w decydującej wadze do stosowania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja ta jest materiałem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Jednakże w lokalnym systemie prawnym została zawarta na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zabierających się do narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do wykorzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń a i systemów ochronnych danych do spożycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te określa się do użytku poza omówionymi strefami ale które wjeżdżają na pewne chodzenie do narzędzi oraz sposobów ochronnych oddanych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem.
Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej reguły nie daje się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w towarzystwie medycznym. Nie karze się jej również do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych.
Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które spotykają się w Dodatku nr A do zasady 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 “O małych wymaganiach zwiększających zaufanie i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy praktyki w rozmiarach z treścią wybuchową”.
Narzędzia oraz systemy ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a które również przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten powinien być widoczny, czytelny i trwały.
Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.