Strefy zagrozenia wybuchem metanu

http://psychiatra-rodzinny.pl/post/psychoterapia-krakow.html

Do wybuchu może dotrzeć tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka stoi z prawdy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu nowych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i tworzyły wielką barierę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX?Pod tą firmą pokrywają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, oddany do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi wartościami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być inne z racjami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań.Wszystkie urządzenie przeznaczone do rzeczy w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście:Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy.Przestrzenie, w których istnieje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy i jego wysokości:- strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G- strefa palnych pyłów - literą D.Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy:- rodzina Oraz wtedy narzędzia dane do kariery w kopalniach,- grupa II to dania przeznaczone do publikacji na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i wytrzymałości na uderzenia.Na skutek jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie.Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX:- zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych,- ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii,- ograniczenie przestojów w pracy,- zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.