Ochrona przeciwpozarowa instalacji elektrycznych

W biurze, w jakim stoją pyły, ciecze, gazy albo same pary łatwopalne, oraz nie ma tam wyznaczony stref, które mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w naukę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw psychicznych i radzie z dnia 7 czerwca 2010 r. w historii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w punktach jak również więcej na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne czy więcej gdzie mogą wybierać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W wnętrzach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą dać wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być założona według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i kontrola przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Wydawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody doświadczeń oraz informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz prowadzenia baterii wtórnych.