Jak wyglada bezpieczenstwo przeciwwybuchowe

Omawiając pojęcie jakim jest explosion safety, czyli bezpieczeństwo przeciwwybuchowe nie sposób wymienić wszystkich informacji na ten temat. Istnieje wiele przepisów prawnych szczegółowych, które regulują omawianą powyżej tematykę. Przede wszystkim należy zacząć od tego, iż w stefach szczególnie narażonych na wybuch pożaru czy jakikolwiek wybuch zastosowanie mają przepisy dyrektywy ATEX, które mówią o tym, że przykładowo w kopalniach węgla oraz wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko wybuchu metanu czy pyłu węglowego należy stosować urządzenia, które przeciwdziałają wybuchowi a jednocześnie posiadają znak CE.

Istnieje wiele europejskich przepisów na ten temat, ale także istnieje wiele przepisów polskich. W Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przede wszystkim przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (dz.U.Nr 138 poz. 931).
Mówiąc o bezpieczeństwie przeciwwybuchowym należy wspomnieć, że w każdym miejscu gdzie istnieje takie ryzyko, pracodawca zobowiązany jest do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument taki może być sporządzany zarówno z oceną ryzyka zawodowego. Należy jednak pamiętać, że podlega on ponownemu przeglądowi na przykład w przypadku modernizacji zakładu pracy.
W dzisiejszych czasach kładzie się ogromny nacisk na bezpieczeństwo pracowników. Dlatego też ochrona przeciwpożarowa ma ogromne znaczenie. Tworzenie dokumentu jakim jest dokument zabezpieczenia przeciwpożarowego ma na celu przede wszystkim wyznaczenie stref, które mogą być narażone na potencjalne wybuchy. Jednocześnie wyznacza się środki ochronne.
Ponadto każdy zakład pracy narażony na wybuch pożaru powinien posiadać system przeciwdziałania powstania wybuchowi. System ten składa się z trzech elementów. Po pierwsze ma tłumić zapłon powstały w urządzeniach. Po drugie ma doprowadzać ciśnienie w urządzeniach do normalnego stanu, a po trzecie ma przeciwdziałać, by płomienie które dostały się przez rury czy kanały nie wywołały pożaru wtórnego.
Podsumowując, należy pamiętać, że życie ludzkie jest najważniejsze. Dlatego też pracodawca powinien przestrzegać przepisów i dbać o bezpieczeństwo pracowników.