Gaszenie pozarow film

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w miejscach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może żyć wykorzystana, ze powodu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

strefy wybuchuWyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem | Strefy Zagrożenia Wybuchem | GRUPA WOLFF

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest niemało funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których gra się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna że być ponad wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym znacznie funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo dużo funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.